Hvem er vi?

Folkets Røst er et parti som vil ivareta interessene for de som bor i Lillestrøm på en best mulig måte. Vi mener dette er de folkevalgtes oppgave. Dessverre ser vi at andre partier heller vektlegger de føringer som gis fra sentralt hold. Dette så vi nå sist ved behandlingen av kommunereformen. Flertallet i kommunestyret går også inn for en meget sterk befolkningsøkning med høyblokker, fordi dette er ønsket fra sentrale myndigheter.

Ved siste valg fikk vi 2000 stemmer og økte fra to til tre representanter i kommunestyret. 

Les mer om partiets medlemmer her.

 

Våre viktigste saker

Lokaldemokrati: Politikerne må ta mer hensyn til hva innbyggerne i Lillestrøm kommune mener.

Eldreomsorg: Alle som har behov skal sikres enerom på sykehjem.

Boligbygging: Eneboliger skal ikke rives for å gi plass til høye blokker.

Bompenger: Nei til økte bompenger.

Skoler: Bevare lokale skoler.

Eiendomsskatt: Denne usosiale skatten må avvikles.

Kjeller flyplass: Flyplassen har stor historisk verdi, og må bevares.

Se valgprogrammet 2019 - 2023 her.

FOLKETS RØST

Om oss

Folkets Røst (FR) ble stiftet 12.01.2010. Bjørn Ødegaard var den sentrale initiativtakeren. Siden byutviklingskonferansen i april 2005 har han fulgt nøye med i de politiske prosessene på Rådhuset, og kom frem til at det var på ..

Les mer

Politikk

Lokaldemokrati

Vår viktigste oppgave er å forbedre lokaldemokratiet i Lillestrøm kommune. Det innebærer at de som bor i kommunen i sterkere grad skal kunne påvirke de politiske beslutningene som fattes. Dette må gjøres ved at politikerne kommuniserer med de som blir berørt før politiske vedtak fattes. Videre må politikerne ta mer hensyn til hva folk i kommunen ønsker enn føringer fra sentralt hold.

Les mer

Bli med

Ved et medlemskap eller økonomiskstøttegiver er man med direkte eller indirekte på utviklingen av partiet.

Les mer

Aktuelt

04.07.23

Folkets Røst har i en årrekke hatt som en sine merkesaker å forbedre kommunens eldreomsorg, noe vi har gått til valg på i både 2015 og 2019. Kjartan Berland påpeker ifølge Rb.no problemstillingen rundt eldreomsorgen og mangelen på omsorgsplasser i kommunen, og uttaler at Høyre i flere år har tatt til ordet for å få bedre kapasitet. Dette undres vi over ettersom Høyre gjentatte ganger har stemt imot bla. Folkets Røst sine forslag om forbedring i eldreomsorgen. De siste årene har det vært en nedgang i antall sykehjemsplasser, til tross for store overskudd i kommunen. Folkets Røst mener vi må satse mer på at eldre kan ha et godt liv i egen bolig lengre, men samtidig at det må legges til rette for dette slik at belastningen for de pårørende ikke blir for stor. Vi håper flere av partiene vil øke bevilgningene til eldreomsorgen i neste års budsjett. For å lese mer om saken, trykk her.

02.07.23

Folkets Røst hadde den 2. Juli et leserinnlegg i RB anngående bruken av eiendomsskatten, og det skal ikke finnes tvil om at Folkets Røst ønsker å avvikle denne. i 2021 stemte vi for FRP sitt forslag om å avvikle eiendomsskatten, samt at vi fremmet forslag i Juni 2022 om tilbakebetaling av eiendomsskatten grunnet store overskudd i 2021, dette stemte Høyre imot. Nå i Juni stemte Høyre nok en gang mot FRP sitt forslag om halvvert eiendomsskatt. Når det er sagt inkluderer vedtatt budsjett for 2023 hvordan eiendomsskatten skal brukes, dette som et resultat av sammarbeid på tvers av partiene. Godt lokaldemokrati med de beste løsningene for innbyggerne er kjerneelementer for oss i Folkets Røst.Vi søker gjerne sammarbeid med andre partier for å oppnå best mulige resultater. For å lese mer om saken, trykk her.

27.06.23

 Folkets Røst hadde den 27. Juni møte med representanter for "Fet for framtida". Vi har et godt sammarbeid med foreningen for å få en så god sikkerhet som mulig for den planlagte kryssingen. Trykk her, for å se bilder fra møtet.

12.06.23

Folkets Røst hadde den 12.06.23 et leserinnlegg i RB om historien og verdien av Kjeller flyplass, fra første flyvning i 1912 til i dag. Nå står vi i fare for at historien bak Norges eldste flyplass skal nærme seg veis ende, selv om hele 70% av befolkningen ønsker å beholde flyplasse og veteranfly i luften.Kjeller flyplass har en begivenhetsrik kulturhistorie, blant annet Roald Amundsen tok sitt internasjonale flysertifikat her, samt en rekke bombinger og nøkkelhendelser under krigen. Deler av flyplassen har vært i millitær drift siden 1914, men i 2026 trekker forsvaret seg ut. Kjeller flyplass er i dag bla. tilholdssted for veteranfly og flyinteresserte, bedriften Helitrans og flymekanikerlinjen på Skedsmo Vgs. Mengden kunnskap og og historie som bor mellom "veggene" her er helt uerstattelig. For å lese mer om saken, trykk her.

27.05.23

 Vår partileder Tore Berg hadde den 27.05 et leserinnlegg i RB angående mangelen på vedlikehold av kommunale bygg i Lillestrøm kommune. Vedlikehold av skoler og kommunale bygg i Lillestrøm kommune og tidligere Skedsmo er ikke tilstrekkelig prioritert. Verken administrasjonen eller det politiske flertallet har tatt tak i vedlikeholdsproblemene, men i 2021 fikk Folkets Røst flertall for å få en oversikt over vedlikeholdsbehov på kommunale bygg. Kommunens vedlikeholdsetterslep viste seg å være på hele 1.500 millioner. Folkets Røst understreker at godt vedlikehold av kommunale bygg og skoler eer vilktig for at ansatte og elever skal trives. Godt vedlikehold gir og lavere kostnader over tid. For å lese mer om saken, trykk her.

23.05.23

Folkets Røst hadde den 23.05 et leserinnlegg i RB om glommakryssingen. Statens Vegvesen fikk i oppdraf å løse køproblematikken rundt glommakryssingen på en trygg og effektiv måte, uten fare for folks liv og helse. Det aktuell byggområdet er rasutsatt, og Folkets Røst mener derfor grunnforholdsanalyse og ytterligere geotekninske undersøkelser er helt nødvendig for en trygg kryssing. Viktigheten av en køfri kryssing er enorm for den enkelte, men også som samfunnet som helhet, både for kollektivtransport og næringslivet lokalt. For å lese mer om saken trykk her.

03.05.23

03.05 hadde Folkets Røst et leserinnlegg i RB om byutviklingsplanen for Lillestrøm by. Partiet har hele tiden vært mot byggingen av høye og tettliggende blokker i Lillestrøm og Strømmen. Kommuneplanen begrenser bygghøyder til 4-6 etasjer, men planen har ikke blitt fulgt, noe som har ført til at byen har blitt utviklet basert på individuelle beslutninger av kommunestyret og utbyggerne. Vi støtter byens utviklingsplan, som begrenser bygghøyder til 4-6 etasjer, og opp til 10 etasjer nær jernbanestasjonen. Planen legger vekt på viktigheten av grønne områder og gode sol- og lysforhold. Folkets Røst foreslo at planen skulle være førende, men Høyres forslag om at den bare skal være veiledende ble dessverre vedtatt. Les mer om saken på vår hjemmeside ved å trykke her.

13.04.23

Vår partileder Tore Berg hadde den 13.04.23 et leserinnlegg i RB med tittelen "Folkets Røst ønsker avvikling". Partileder Tore Berg skriver at det er med forundring han leser om at Jan Petter Myrvold (H) i sitt leserinnlegg sår tvil om at Folkets Røst vil fjerne eiendomsskatten. Det fremkommer i innlegget kritikk av for høy pengebruk, her er vi helt uenige. Siden etableringen av Lillestrøm kommune i 2020 har storkommunen årlig gått med over 300 millioner i overskudd.Problemet med budsjettene Ap har sikret flertall for i mange år, er for lave prognoser på inntektsskatten, som har ført til manglende bevilgninger i for eksempel eldreomsorgen. Les mer om saken ved å trykke her.

09.02.23

FR hadde den 09.03. et leserinnlegg i RB sammen med SP "Dømt til vekst?". FR mener vi må ta vare på den historien og tillate veteranfly i lufta også i framtida. Kommunen trenger ikke bruke hele flyplassen til utbygging. Vi har flere store utbyggingsprosjekter i Lillestrøm by som nå er i gang, og videre planlegges det nye store prosjekter. Derfor trenger vi ikke bygge ut hele flyplassområdet. Les mer om innlegget på vår hjemmeside ved å trykke her.

13.02.23

Vår partileder Tore Berg hadde et leserinnlegg i RB 13.02. med tittelen "Vi kan få bedre pleie". Berg peker på at tilbudet i dag ikke er godt nok, og at det stadig blir flere eldre. Det er behov for mer ressurser innen eldreomsorgen for å kunne gi de eldre en tilfredsstillende pleie. Vi trenger flere ansatte, flere deltidsstillinger og flere sykehjems- og omsorgsplasser. Lillestrøm kommune har heldigvis så god økonomi at bevilgningene kan økes betraktelig. Les mer om saken ved å trykke her.

18.10.22

I RB 01.oktober fortelles det om mange negative forhold ved Skedsmotun sykehjem. Det er bl.a påpekt manglende aktivitetstilbud og at det kan ta lang tid for å få hjelp til å komme på do. Folkets Røst mener det politiske flertallet i Lillestrøm har ansvaret for manglende bevilgninger til eldreomsorgen. Partiet har gjentatte ganger foreslått mer penger for å bedre situasjonen, men har ikke fått flertall for sitt forslag. For å vite mer om saken trykk her for å lese Tore Berg sitt leserinnlegg.

29.09.22 

Lillestrøm kommune brukte 4,8 millioner på oppvarming av gater i 2021. For 2022 anslås kostnaden til circa 7,0 millioner. Folkets Røst fremmet i denne sammenheng et forslag om at gateoppvarming nå må avvikles. Forslaget fikk bare støtte fra FRP, Pensjonistpartiet, Rødt og Jim Smestad (uavhengig), og falt. Vi er svært overrasket over at så få er opptatt av å unngå disse kostnadene når vi nå opplever dagens strømpriser. For å vite mer om saken trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg om saken. 

19.09.22 

Folkets Røst mener at det burde være en menneskerett at eldre personer som bor sammen skal få fortsette med dette når den ene eller begge blir så dårlig at man ikke lenger kan bo i eget hjem. Slik legges det derimot dessverre ikke til rette for i Lillestrøm kommune der flertallet i kommunestyret i år bestemte at omsorgsboligene på Sørumsand bare skal kunne tilby opphold for single personer. Les mer om Folkets Røst sin stilling til saken ved å trykke her.

20.05.22

"Leve livet - en kvalitetsreform for de eldre" er en landsdekkende reform der kommunene må utvikle lokale løsninger. Lillestrøm kommune har utarbeidet en handlingsplan som ble behandlet i kommunestyret 11 mai. Handlingsplanen som ble vedtatt ineholder mange gode og viktige tiltak, men som vil kreve store bevilgninger for å bli gjennomført. Tall fra Kommunens Sentralforbund viser i denne sammenheng at Lillestrøm kommunde dessverre bruker mindre penger på eldreomsorgen enn sammenlignbare kommuner. For å sikre gjennomføring av disse tiltakene foreslo vi derfor, i sammenheng med behandling av planen, at kommunen skal prioritere eldreomsorgen i budsjetet for 2023. Dessverre fikk forslaget vårt kun støtte fra Frp, Pensjonistpartiet, Rødt og Pia Janicke Korsnes (uavhengig). For å lese mer om saken, samt partiet sine meninger om at kommunen må kartlegge behov for sykehjems- og omsorgsplasser, klikk her.

06.03.22

Kommunedirektøren i Lillestrøm kommune informerer i et notat til kommunestyret om at overskuddet for 2021 ble på hele 395 millioner kroner, som er 327 millioner mer enn budsjettert. 

Det er selvfølgelig ønskelig med overskudd versus underskudd. Når det derimot er snakk om et så stort overskudd mener vi i Folkets Røst at pengene må gå til tiltak som kommer innbyggerne til gode, istedenfor at pengene settes i banken. Et eksempel som Tore Berg fremlegger i sitt nyeste leserinnlegg er eiendomsskatten. Denne urettferdige skatten utghorde 110 millioner i fjor for Lillestrøm kommune. Overskuddet vuser at denne skatten kan bli avviklet, og Folkets Røst vil derfor ved første anledning fremme et forslag om dette. 

For å lese mer om saken, samt hvilke andre tiltak for innbyggerne Folkets Røst forsli i sitt budsjett for 2022, trykk på her.

15.02.22

Sentraliseringen som nå skjer i Lillestrøm er svært uheldig på flere plan. Fortettingen rundt blant annet stasjonene Strømmen og Lillestrøm rammer folkehelsa. Sol, lys og grønne områder er avgjørende for å trives der man bor.

Folkets Røst har som slagord; "Ta hele kommunen i bruk!". De tidligere kommunene Sørum og Fet har store utbyggingsområder som ikke er dyrket mark. Ved å bygge ut disse områdene kunne kommunen ha lagt bedre til rette for yngre barnefamilier, og andre som ikke nødvendigvis har råd eller som ønsker å bo nærme bykjernen.

Folkets Røst ønsker en endring i hvordan boligpolitikken i dag føres. Tettere dialog med innbyggerne, og klarere føringer for utbyggerne er her viktige stikkord. Trykk her for å lese tidligere partileder Bjørn Ødegaard sitt nyeste innlegg om saken.

09.02.22

Det har i den senere tid vært mange innlegg i RB om den uheldige boligpolitikken som føres i Lillestrøm kommune. Det pekes på at det bygges for høyt og for tett rundt stasjonene i Lillestrøm og Strømmen, og for lite i tidligere Sørum og Fet til tross for at disse har store utbyggingsområder med udyrket mark.

Folkets Røst har siden partiets stiftelse hevdet at det må bygges mer variert, både i type bolig, men også med tanke på hvor det bygges. Slagordet vårt et: "Ta hele kommunen i bruk!". Dessverre har det politiske flertall basert sin politikk på at innbyggerne skal sykle, gå og reise med jernbanen. Vi mener at elbusser er et godt alternativ til overfylte tog. Til tross for at vi nå snart bare har elbiler, motarbeider posisjonen fortsatt bruk av bil. For å lese mer om saken trykk her.

09.12.21

Folkets Røst har hele veien vært motstander av sammenslåingen av Sørum, Fet og Skedsmo til en storkommune. Dette først og fremst fordi det skjedde imot folkets vilje, da rådgivende folkeavstemninger i alle de tre kommunene viste et klart flertall mot sammenslåingen.

Med regjeringskiftet kom mulighet for reversering, og den 2. desember i år ble det gjennomført et ekstraordinært kommunestyretmøte med dette som eneste sak. Folkets Røst, Sp, FrP, Rødt og Pensjonistparitet ønsket nærmere utredning med påfølgende inbyggerinvolvering. Vi i Folkets Røst mener at en folkeavstemning hadde vært det eneste riktige i denne saken. Dette ble fremmet i et innlegg publisert av tidligere partileder Bjørn Ødegaard den 1. desember, trykk her for å lese innlegget og refleksjoner rundt hvordan en reversering hadde gagnet storkommunens innbyggere.

 Flertallet på det ekstraordinære kommunestyremøtet ønsket derimot ikke utredning og stoppet dessverre prosessen. For å vite mer om saken, trykk her for å lese Ødegaard sitt nyeste leserinnlegg.

24.11.21 

Folkets Røst har hele veien vært motstander av sammenslåingen av Sørum, Fet og Skedsmo til en storkommune. At regjeringen gikk imot en folkeavstemming som klart sa "nei" og gikk til tvang,  kom som en stor skuffelse.

Med regjeringskifte kom muligheten for reversering, og den 2. desember i år er det satt et ekstraordinært kommunestyremøte med dette som eneste sak.

Folkets Røst står på at sammenslåing av de tre kommunene ikke har kommet heldig ut. Hverken for skoler, helsevesenet eller den vanlige mann i gata. Etter sammenslåingen har det blitt mindre ressurser til de kommunale tjenestene og større avgifter til kommunens innbyggere.

Folkets Røst vil derfor foreslå at saken blir lagt ut til folkeavstemming.

01.11.21

Skolebehovsplanen for Lillestrøm kommune ble for første gang behandlet av kommunestyret 22.04.20. Folkets Røst stemte allerede da imot nedleggelse av Haugtun, da barneskolen har stor betydning for lokalmiljøet i Blaker. I tillegg viste tallene allerede på dette tidspunktet at det ikke ville være noe å spare på nedleggelse.

I kommunestyret 13.10 i år informerte administrasjonen om at investeringene knyttet til Haugtun og Fjuk skole hadde økt fra 105 millioner til hele 262 millioner. Folkets Røst fremmed dermed forslag om at nedleggelsen av Haugtun ble fattet på feil grunnlag, og at saken må komme til ny politisk behandling i god tid før neste skoleår. Forslaget fikk bare syv stemmer og falt. Siste mulighet for å redde Haugtun skole er når Skolebehovsplanen kommer opp til ny behandling til våren, og vi i Folkets Røst gir ikke opp kampen. Å beholde Haugtun er ikke bare det beste valget for innbyggerne i Blaker, men også det beste økonomiske valget. Les mer om saken ved å trykke her.

19.10.21

Det økende fokuset i RB når det gjelder trafikkaoset i Lillestrøm reflekterer innbyggernes økende frustrasjon angående temaet. Vi i Folkets Røst har lenge vært bekymret for en slik utvikling, og har ved flere anledninger brukt vår politiske posusjon til å utfordre det politiske flertallet når det gjelder å motvirke den uheldige utviklingen. I et intervju med RB i august ga ordfører Vik uttrykk for at han ville ta et initiativ til tiltak, samt at kommunen jobber med å få trafikken rundt byen, og ikke gjennom byen. Dessverre viser det seg at det ikke kommer noe forslag for å bedre framkommeligheten. Les uttalelsene og Tore Berg sin mening om saken ved å trykke her.

27.09.21

I administrasjonens forslag til arealplan var det forutsatt at Strømmen skulle være en del av lillestrøm by. Jorunn Lilleby argumenterte sterkt mot dette i et innlegg på Facebook som ble støttet i en storm av innlegg fra Strømlinger, og dette førte til vedtak om at Strømmen ikke vil bli definert som en del av Lillestrøm by. Folkets Røst har siden forslaget om arealplanen ble fremmet kjempet for det samme, og vi ser den endelige seieren som en seier for lokaldemokratiet. For å lese mer om saken, trykk her.

26.08.21

Det politiske flertallet har i lengre tid arbeidet for å få en sterk befolkningsvekst i Lillestrøm og Strømmen uten å sikre tilfredsstillende utbygging av veiene, noe som har ført til dagens køproblemer. I et intervju i RB 20.08 svarer Vik på spørsmålet om hva som blir løsningene på trafikkproblemene. Her trekkes frem en fremtidig Romeriksbane fra Ahus til Kjeller. Nasjon transportplan for 2022 - 2033 har allerede blitt vedtatt av Stortinget. Planen inneholder ikke noe om forlengelse av T-bane til Romerike, noe som gjør denne løsningen uaktuell i overskuelig fremtid. Videre uttrykker Vik at kommunen jobber med å få trafikken rundt byen, og ikke gjennom byen. Folkets Røst er enig med dette, men frykter at uviljen mot bruk av bil fortsatt sitter langt inne, da partiets standpunkt går ut på å unngå veiutbygging, og heller satse på bane og bruk av sykkel. For å lese mer om saken, trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg. 

19.07.21

Nasjonal transportplan for 2022 - 2033 ble nylig vedtatt av Stortinget. Planen inneholder ikke noe om forlengelse av T-bane til Romerike til tross for at det politiske flertallet i både Lørenskog og Lillestrøm ønsker T-bane helt til Kjeller. I denne sammenheng skriver Tore Berg i sitt nyeste leserinnlegg at ideen om T-bane som løsning for kommunens trafikkutfordringer er for usikker.

Folkets Røst mener at fokuset nå må skiftes til elektriske leddbusser. En forbedring av busstilbudet vil være mer kostnadseffektivt enn bruk av T-bane, og ekspressbusser vil bruke kortere tid fra Romerike til Oslo. Satsning på buss og bedre veiløsninger vil kunne løse våre trafikale problemer. Les hele innlegget her.

14.04.21

I kommunestyret 20.04.20 ble det vedtatt å avvikle Haaugetun barneskole i Blaker fra skolestart i 2021 ved å overføre de fleste elevene til Fjuk skole og de øvrige til Sørumsand skole. Folkets Røst stemte mot. For det første er hensynet til bevaring av lokalmiljøet totalt sett bort fra. Videre mener vi at kostnadene heller vil øke enn reduseres ved nedleggelse av skolen. For å lese mer om begrunnelsen for dette standpunktet, trykk her.

19.03.21

Folkets Røst foreslo i formannskapet i dag å gå over til digital undervisning i ungdomsskolen og 5. - 7. trinn i barneskolen, men fikk dessverre bare støtte fra Venstre. Forslaget var i samsvar med råd fra utdanningsforbudet. Formannskapet vedtok imidlertid bare å stenge de videregående skolene.

03.03.21

Romerikes Blad skrev den 21.01.21 om Lillestrøms sykkelsatning fram mot 2030. De skriver: "Lillestrøm skal være Norges ledende sykkelkommune, og Lillestrøm by skal bli blant de beste sykkelbyene i Europa". En strategiplan er utarbeidet av Lillestrøm kommune ved hjelp av Norconsult, som skal legges fram for formannskapet 3. mars. Målet er å oppnå en sykkelandel på 20 prosent i Lillestrøm by.

Pål Kristiansen i Folkets Røst understreker i sitt nyeste leserinnlegg at å bedre forutsetninger for syklister er viktig, men at dette ikke må gå på bekostning av kommunens innbyggere som er avhengig av bil. Bilistenes behov for bedre fremkommelighet, samt ønsker om mindre biltrafikk må bli hørt og ivaretatt av kommunens politikere. Mål om å bedre forutsetningene for både syklister og bilister er ikke uforenelige, særlig når den mer miljøvennlige elbilens økende markedsandel blir tatt i betraktning. Også gode parkeringsmuligheter i kort avstand fra gågateområdene er viktig. For å lese mer om saken, trykk her.

20.02.21

Smittesituasjonen i Lillestrøm er bedre enn før jul, men den er ifølge kommunedirektøren på et høyt nivå. Antall smittede pr 100 000 er høyere enn i Oslo.

Kommunene står etter tirsdag 16. februar igjen fritt til å vurdere hvilke tiltak de vil ha i tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene. Av nye lettelser ble det i formannskapet 17.02. blant annet vedtatt å åpne kjøpesentre og oppheve skjenkestoppen inntil kl. 24.00. For å unngå økt smitte fremmet Folkets Røst forslag om at både ansatte og kunder skulle bruke munnbind i kjøpesentre, og at det skulle være skjenkestopp kl. 22.00. Forslagene fikk ikke støtte fra andre partier. Etter vedtakene i Lillestrøm er det derimot kommet nye nasjonale reger der det er skjenkestopp kl. 22.00. Oslo fortsetter skjenkeforbudet og nedstengelsen av sentre, og det antas dermed at mange vil reise over kommunegrensen til Lillestrøm. For å lese mer om saken, trykk her.

14.02.21

Kommunedirektøren foreslår at det inngås en avtale med Thon-Gruppen om leie av bassengtid i et badeland på Strømmen for dekning av svømmeidrettens behov til en pris på 7 mill. Thon-Gruppen uttaler at de for å bygge et badeland på Strømmen må ha en leieavtale på 14 mill. som også inkluderer bassengtid for svømmeopplæring og terapibasseng. Folkets Røst mener at vi ikke kan la denne anledningen gå fra oss uten at vi politikere er blitt forelagt en sak som også inkluderer kommunens behov for svømmeopplæring og terapibasseng der det også redegjøres for viktigheten av det kulturtilbud et badeland vil være. For å lese mer om saken, trykk her.

05.01.21

En ansatt i hjemmesykepleien fortalte i RB 29.12 om kritikkverdige forhold i Lillestrøm kommune. Den ansatte som forholder seg anonym i frykt for å miste jobben, fortalte om tilfeller der eldre har måttet ligge på gulvet i over en time før de får hjelp.

Lillestrøm kommune har de siste årene basert seg på Dreiningsprosjektet der eldre skal pleies hjemme i stedet for å få en sykehjemsplass. Dette forutsetter at pleien man får i hjemmet er tilfredstillende, noe eksempelet innledningsvis viser at ikke er tilfelle. For å lese mer om denne utfordringen, samt hvordan Folkets Røst mener man kan møte den, klikk her for å lese Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg.

29.11.20

Det fremgår av kommunedirektørens budsjettforslag for Lillestrøm kommune at avgiftene for vann og avløp vil øke voldsomt de neste årene som følge av den store økningen i antall boliger. Dette vil føre til en økonomisk belastning for oss som bor her. Kommunen kan kreve at utbyggerne betaler for økte kostnader til infrastruktur, men har ikke vært flinke til å benytte denne muligheten. Vi i Folkets Røst er ikke imot utbygging, men mener at prosessen i større grad må vektlegge hva som er best for bo-og livskvaliteten til nåværende innbyggere. Økte avgifter som nevnt her er bare en av flere ulemper den sterke utbyggingen fører til. Trykk på her for å lese mer om våre bekymringer.

26.11.20

Det er nå vedtatt et omfattende påbud om bruk av munnbind i vår kommune. Folkets Røst foreslo i formannskapet 25.11 å tilby gratis munbind til alle minstepensjonister og alle som lever under fattigdomsgrensen. Forslaget fikk bare støtte fra SV og FRP. Det er mulig å søke NAV om støtte, men mange kvier seg for å gå til NAV. Trykk her for lese mer om saken.

24.11.20

I løpet av de neste fire årene viser kommunens befolkningsprognose at antall eldre over 80 år vil øke med 700 personer, noe som vil tilsi en 20% økning. I denne sammenheng har Folkets Røst foreslått at det må utarbeides en plan for sykehjems- og omsorgsboliger innen 30.06.2021. Heldigvis var det flertall for en slik plan, men dessverre ble fristen for politisk behandling utsatt helt til 30.06.2021. Dette vitner om en mangelfull prioritering av eldreomsorgen, som vi mener er kommunens viktigste oppgave. For å lese mer om temaet, trykk her for å lese Tore Berg sitt nyeste innlegg. Her stiller Berg videre kritiske spørsmål til dreiningsprosjektet og kommunens tilnærming til ventelister.

25.10.20

På oppfordring fra flere av innbyggerne i kommunen har Folkets Røst to ganger forespurt ordføreren om å få en oversikt over hvor i kommunen de som er smittet av Covid-19 er bosatt. Vi mener dette kan hjelpe de som ikke tør å bevege seg fritt i vår storkommune, spesielt eldre og mennesker i risikogrupper. Mange er også spesielt engstelig for å komme til byen Lillestrøm, og dette går utover blant annet handelsstanden. Svaret på vår forespørsel er derimot at en kartlegging ikke lar seg gjøre pga personvernet. Folkets Røst mener at personvernet ikke med gyldig grunn kan brukes som argument her. For å vite hvorfor, trykk her for å lese Lena Kjøhl sitt innlegg om saken. 

15.10.20

Til tross for at det politiske flertallet i Lillestrøm kommune vil fortsette den omfattende byggingen av blokker i Lillestrøm by og Strømmen, vil de ikke ha bedre veier. De mener at all økning i antall reiser skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk. Folkets Røst mener tiltak for å redusere biltrafikken må skje over tid, og på en måte som gjøre at innbyggerne kan leve med utviklingen. Dette innebærer at kollektivtilbud må fobedres vesentlig for tog og buss mht. kapasitet og pris. Det må også etableres parkeringsplasser for de som vil reise kollektivt, særlig rundt Lillestrøm. For å lese mer om saken, trykk her for å lese det nyeste innlegget av partileder Tore Berg.

04.09.20

Kommunen presenterte nylig en plan for hvordan Lillestrøm by skal utvikles. Det framgår av planen at det politiske flertallet vil ha en fortsatt sterk utbygging. Folkets Røst mener det ikke skal godkjennes å bygge flere blokker inntil det foreligger tilfredsstillende løsninger for veier og avløp. Trykk her for å lese Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg om saken.

20.08.20

Vi står nå over en spennende politisk behandling av framtida for Kjeller flyplass med vedtak i kommunestyret 9. september. Folkets Røst gikk til valg på å bevare Kjeller flyplass, grunnet dens viktige historiske betydning, ikke bare for lokalområdet, men også for Norge. I tillegg er området egnet for næringsutvikling grunnet den geografiske beliggenheten, samt etablering av nye boligområdet. Trykk her for å lese Tore Berg sitt nyeste innlegg om saken.

13.08.20

 Romerikes blad kunne i sommer informere om at Ullensaker kommune har gått inn for parkeringsavgifte for alle kommunale arbeidsplasser. Ordfører Jørgen Vik fremmet i etterkant av dette samme sak for Lillestrøm kommune, gjennom samme avis. Bilbruk er et diskusjonstema med stor polarisering. Med tanke på nedgangen av forurensning grunnet økt bruk av EL-biler mener vi i Folkets Røst at det ikke skal bli vanskeligere for innbyggerne å bruke bilen til sine daglige behov. Vi er dermed villig til å ta diskusjonen, men mener at temaet burde utsettes til neste høst, når vi ikke står midt i en pandemi hvor rådene fra de sentrale myndigheter er minst mulig bruk av offentlige transportmidler. For å lese mer om saken trykk her for å lese Lena Kjøhl sitt nyeste leserinnlegg.

09.08.20

Kommunesammenslåingen av Skedsmo, Sørum og Fet har skjedd på gale forutsetninger ifølge Bjørn Ødegaard. Les Ødegaard sitt leserinnlegg om saken ved å trykke her.

30.07.20

I sitt nyeste leserinnlegg tar Bjørn Ødegaard, tidligere leder av Folkets Røst, til motsvar vedrørende Kjartan Berland (H) sitt nyeste innlegg "Kutt i tjenestetilbudet". Berland skriver blant annet at kommunestyret har vedtatt å legge ned sykehjemsplasser på Skedsmotun, samt redusere ressurser til språkopplæring i barnehager. Videre blir det skrevet at kommunens økonomiske situasjon ikke burde komme som noen stor overraskelse på Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter at de inntok det politiske lederskapet i fjor høst. Ødegaard påminner i sitt leserinnlegg at hovedgrunnen til kommunens nåværende økonomiske utfordringer er vedtakelsen av kommunesammenslåingen, samt hvordan denne senere er blitt gjennomført. I denne sammenheng må ikke Berland glemme hvilken rolle Høyre selv spilte, i alle tre kommuner, som pådriver for fusjonen. For å lese mer om saken trykk her for å lese hele innlegget til Ødegaard.

25.06.20

I kommunestyret 17. juni ble det dessverre ikke flertall for å godkjenne klagene på utbyggingen av kvartal 39. Det ble godkjent å bygge en 28 meter høyt og 15 meter bred mur på grensen til nabotomten. Folkets Røst mener dette er et graverende eksempel på at det politiske flertallet setter utbyggernes interesser framfor kommunens innbyggere. Klagene blir nå sendt til Fylket. For å lese mer, trykk på lenken for å lese mer, trykk på her for å lese Tore Berg sitt innlegg i RB om saken. 

22.06.20

Politikere fra både posisjonen og opposisjonen krangler om budsjettet for den nye storkommunen Lillestrøm. Selv med et bidrag fra staten vedrørende sammenslåingen må innbyggerne i tidligere Skedsmo kommune forberede seg på at totale og kommunale avgifter og skatter vil bli vesentlig høyere enn de er vant til. Folkets Røst var det eneste partiet som tok til orde for at folkeavstemningen over sammenslåingen skulle være bindende. De sentrale politikerne som uttalte seg mente derimot at dette var en sak som ikke kunne overlates til innbyggerne, noe vi var sterkt uenig i, da avgjørelsen nettopp rammer innbyggerne selv. For å lese mer, trykk her for å lese det siste leserinnlegget til Bjørn Ødegaard, tidligere leder i Folkets Røst. 

21.06.20

Lillestrøm kommune er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av kommunesammenslåingen. For å inndekke budsjettoverskridelsen vedtok formannskapet 10.juni at det skal reduseres 13.9 mill innenfor området helse og mestring, herunder avvikling av Sørum sykehjem og post 3 på Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Folkets Røst er uenig i denne hastverkbeslutningen og mener kommunen i stedet må kutte i administrasjonen. En stor reduksjon av administrative utgifter vil både sikre gode tjenestetilbud for innbyggerne, samtidig som det legges et godt grunnlag for en god økonomisk utvikling for kommunen de neste årene. For å lese mer, trykk her for å lese Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg.

11.06.20

Bjørn Ødegaard, tidligere leder av Folkets Røst, har nylig blitt publisert i Romerikes Blad der han omtaler det planlagte energihuset i Fabrikkgata 6. I innlegget kommenterer Bjørn hvordan Ulf Erik Bakke (Ap), nestleder i hovedutvalget for miljø og samfunn, fremstiller seg selv i mediene. Ulf Erik Bakke har uttalt at han selv vil miste kveldssola grunnet energihuset, men at dette ikke plager han. Ved dette skjønnmaler han situasjonen til innbyggerne som har fått forringet sin trivsel i hverdagen, enten ved de hensynsløse byggeprosessene av høybygg, eller ved å få dårligere lys- og solforhold når byggene er blitt ferdigsstilt. For å lese mer om saken, trykk her.

27.05.20

Ifølge økonomirapport for Lillestrøm kommune ligger det an til et underskudd på cirka 100 mill. for 2020, uten at utgifter til bekjempelse av koronaviruset er inkludert. Dette mener vi er et resultat av kommunesammenslåingen som gikk imot flertallet av innbyggernes vilje.

Vi har stor forståelse for administrasjonens pressede situasjon med korona og den økonomiske utfordringen, og vil benytte anledningen til å gi ros til ordføreren og ansatte for den jobben som er gjort hittil for å bekjempe pandemien. Når det er sagt må vi tenke fremover. Det er viktig at politikerne heretter får raskere informasjon om den økonomiske utviklingen, og at gode og effektive tiltak blir lagt frem til behandlingen i juni. For å lese mer, trykk her

 

20.05.20

Ønskedrømmen om en sterkere økonomi og "rasjonaliseringsgevinster" førte til en tvunget kommunesammenslåing mot innbyggernes vilje. Budsjettet for Lillestrøm kommune for 2020 bekrefter våre tidligere uttrykte bekymringer for sammenslåingen fullt ut. Leserinnlegget "Mot folkets vilje" - skrevet av partiets tidligere ledere Bjørn Ødegarrd tar opp dette med mer. Trykk her for å lese innlegget.

16.05.20

Den nye gruppelederen for Ap hevdet i Romerikes Blad 08.05 at koronapandemien er årsaken til den økonomiske krisen som storkommunen Lillestrøm opplever nå. I et leserinnlegg publisert i samme avis tar tidligere leder av Folkets Røst, Bjørn Ødegaard, til motmæle. Den nåværende og utfordrende økonomiske krisen er uavhengig av koronakrisen. Den økonomiske krisen bunner først og fremst i vedtaket om kommunesammenslåingen og senere gjennomføring. For å lese mer om saken, trykk her. For å lese mer om Lillestrøms økonomiske krise, trykk her. Det siste innlegget er også skrevet av Bjørn, og beskriver den økonomiske situasjonen nærmere, samt kommer med løsningsforslag. 

28.01.20

Deponisaken

Rettssaken om deponiet i Brånåsdalen kommer til behandling i kommunestyret 29.01. Folkets Røst vil stemme mot å anke tingrettens dom. Videre vil vi fremme forslag om at kommunen skal tilby innløsning av de 14 boligene og dekke beboernes saksomkostninger. Vi mener dette vil være den beste løsningen for både beboerne og kommunen.

Tingretten ga 14 boligeiere ved det tidligere avfallsdeponiet i Brånåsdalen medhold i deres erstatningskrav overfor kommunen. Boligeierne ble tilkjent 34 mill. kr. i erstatning, samt dekning av saksomkostninger på 6 mill. Saken vil derimot dessverre bli anket, da stemmene fra Ap, H, Sp og V førte til et flertall for dette i kommunestyret. Folkets Røst stemte imot å anke, og vi mener at de 14 boligene må innløses på samme betingelser som de 21 boligene tidligere innløst. For å lese mer om denne saken, trykk her for å lese Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg.

21.01.20

I samfunnsdelen av den nye kommuneplanen som nå skal ut på høring står det at man satser på å utvikle Lillestrøm by og tettstedene Frogner, Sørumsand og Fetsund. Strømmen er ikke nevnt med et eneste ord. Trykk her for å lese hva vår partileder Tore Berg hadde å si om saken når han ble intervjuet av Romerikes Blad.

13.01.20

Folkets Røst gikk imot kommunesammenslåingen i frykt for økte utgifter og et redusert tjenestetilbud for kommunens innbyggere. De forutsatte utfordringene ser vi nå gjennom store avgiftsøkninger, økt eiendomsskatt, parkeringsavgift ved barnehager og skoler, reduksjon i antall sykehjemsplasser, samt risiko for stenging av legevakten på Sørumsand og nedleggelse av flere skoler. 

Folkets Røst mener derimot at det er mulighet å møte disse utfordringene ved at det ligger et stort potensial for effektivisering i den nye kommunen. Trykk her for å lese mer om våre budsjettforslag som vi mener kunne bidratt til å bevare, samt forbedre lokale helse- og utdanningstilbud.

27.11.19

Forslaget til Byvekstavtale mellom staten, Akershus Fylke, Oslo, Bærum, Oppegård og Skedsmo ble 21.11 vedtatt i Lillestrøm kommunestyre mot stemmene fra Folkets Røst, Frp og Pensjonistspartiet. Avtalen er basert på at de som deltar skal oppnå nullvekstmålet, dvs. at det skal ikke være økning i bruk av personbil. Samtidig forutsettes det en meget sterk befolkningsøkning i det såkalte "bybåndet" og spesielt i Lillestrøm by. Folkets Røst mener det er naivt å tro at det er mulig å inngå økt biltrafikk når det skal være en sterk befolkningsvekst.

Det skal ifølge Byvekstavtalen være et mer målrettet samarbeid mellom deltakerne for å sikre bedre samordnet planlegging av areal og transport. Det betyr at kommunen gir fra seg styringen over egne planer i framtida, og det lokale selvstyret vil bli svekket. For å vite mer om saken, trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg.

29.10.19

Romerikes Blad intervjuet nylig vår partileder Tore Berg angående parkeringsstrategien for Lillestrøm sentrum. Vi mener at det er nødvendig med utbygging av flere parkeringsplasser under jorda når det bygges nye boligblokker. I tillegg burde det tillates flere parkeringsplasser ved skoler og næringsbygg. Les hele intervjuet her.

29.10.19

Fører til mer trafikk på Volla

Beboerne i Volla-området og Volla FAU har merket seg en sterk økning i trafikken etter sykkelfeltene har oppstått. Lena Kjøhl, partimedlem av Folkets Røst, er nå bekymret for en forverring av trafikksituasjonen ved den kommende stengingen av Storgata. I sitt nyeste leserinnlegg etterspør hun avbøtende tiltak, og poengterer at disse må komme på plass før Storgata stenges, da områdene allerede har hatt en uforholdsmessig stor økning i biltrafikken. For å lese hele innlegget, trykk her.

18.10.19

Misvisende informasjon 

Folkets Røst vil ha flere parkeringsplasser. I RB 14. oktober er det en omfattende artikkel om parkeringsstrategi i Skedsmo med intervju av avdelingsingeniør Therese Lindahl i samferdselssektoren i Skedsmo kommune. Her fremgår det at et enstemmig kommunestyre nylig vedtok administrasjonens forslag til parkerinsstrategi. Dette er korrekt i henhold til protokollført vedtak, men en feil fremstilling av de faktiske forhold. Politikerne i Skedsmo er ikke enige om parkeringsstrategi. Folkets Røst, og andre partier, vil tillate flere parkeringsplasser enn det som framgår av den planen som administrasjonen har utarbeidet. For å lese mer om saken trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg.

08.09.19

Høyhus og voksesmerter

Nei til bygging av høyblokker har hele tiden vært en meget viktig sak for Folkets Røst. Byggingen av alle de høye blokkene i Lillestrøm og Strømmen har ført til at antall innbyggere vokser for mye, og har de siste årene økt med ca. 3%. Vi ønsker selvsagt at kommunen vår skal utvikle seg, men vi mener at dette må skje i takt med en nødvendig utvikling i infrastrukturen. Vi mener også at det er kommunens ansvar å ta vare på de gode bomiljøene vi allerede har, istedenfor at velfungerende eneboligområder skal raseres for bygging av blokker. Det politiske flertallet i kommunen setter dessverre utbyggernes hensyn foran innbyggernes i politikken som i dag føres. Partileder Tore Berg har nylig skrevet et leserinnlegg om dette viktige temaet, klikk her for å lese mer.

03.08.19

Omsorg er den viktigste oppgaven

Vi i Folkets Røst mener at forholdene må legges bedre til rette for at eldre som ønsker det, skal kunne bo hjemme lengst mulig. Men, når derimot behovet for sykehjemsplass melder seg, må det være kapasitet innen kommunen. Vi mener også at det må være kapasitet for korttidsopphold grunnet avlastning for de pårørende.

Kommunen er dessverre på etterskudd med bygging av både omsorgsboliger og sykehjem. Det foreligger per dags dato ingen analyse for framtidig behov og heller ingen plan for bygging av nye plasser. Dette finner vi svært skremmende, da behovet allerede er større nå enn hva kommunen kan dekke. Folkets Røst mener omsorgstjenester for alle som har et behov er kommunens viktigste oppgave, og har på bakgrunn av dette flere ganger foreslått at administrasjonen skal utarbeide en sak om kapasitetsbehov, men har ikke fått gjennomslag. For å lese mer om Folkets Røst sin mening om en sterkere orientering av omsorgstjenestene, klikk her.

29.08.19

Vil bevare de lokale skolene.

Administrasjonen har utarbeidet et dokument om skolekulturen i Lillestrøm kommune, der det kommer fram at så mye som fem skoler kan bli nedlagt, hvorav tre av disse befinner seg i Sørum. Folkets Røst har lokaldemokratiet i fokus, og vi mener det er viktig å beholde de lokale skolene da disse er grunnelementer i lokalmiljøet, noe også foreldrene sterkt påpeker.

Folkets Røst er tilhenger av at etableringen av Lillestrøm kommune skal medføre mer effektiv drift. Det er imidlertid nedslående at det første forslaget til reduserte utgifter forutsetter nedleggelse av lokale skoler, da vi mener at disse er med på å sikre gode og trygge lokalmiljøer, noe som burde være et politisk mål i seg selv. Vi mener at det finnes andre muligheter for effektivisering, som for eksempel at de administrative utgiftene må reduseres. For å lese mer om saken, trykk her for å lese partileder Tore Bergs nyeste leserinnlegg.

20.08.19

Reelt lokaldemokrati.

Vi opplever stadig at innbyggerne i kommunen gis for lite og for sen informasjon om viktige saker, samtidig som tilbakemeldinger gitt til politikerne ikke får gjennomslag. Vi mener, og går til valg på, at politikerne må ta mer hensyn til hva innbyggerne i Lillestrøm kommune mener. Folkets Røst har lokaldemokratiet i fokus. Dette innebærer at befolkning i større grad skal kunne påvirke de politiske beslutningene før de fattes, istedenfor at politikken skal styres fra sentralt hold. I den nye kommunen blir det enda lengre avstand fra Rådhuset til de lokale miljøene, og det blir færre valgte politikere. Det er derfor helt nødvendig å etablere lokale politiske utvalg, slik at kommunikasjonen mellom innbyggerne og kommunen kan forbedres, samt sikres. For å lese mer om temaet, trykk her for å lese Tore Berg sitt innlegg om saken.

15.08.19

Vi er klare for valgkamp basert på valgavisen vår som er vårt partiprogram! Usikker på hvem du skal stemme på? Klikk her for å lese avisen, samt lære mer om Folkets Røst, partiet som setter lokaldemokratiet i fokus.

07.07.19

Administrasjonen har utarbeidet et dokument om skolekulturen i Lillestrøm kommune, der det kommer fram at så mye som fem skoler kan bli nedlagt, hvorav tre av disse befinner seg i Sørum. Folkets Røst har lokaldemokratiet i fokus, og vi mener det er viktig å beholde de lokale skolene som er et grunnelement i lokalmiljøet, noe også foreldrene sterkt påpeker.

Folkets Røst er tilhenger av at etableringen av Lillestrøm kommune skal medføre effektiv drift. Vi er derimot uenige i at denne målsettingen må innebære nedleggelse av lokale skoler, da vi mener at disse er med på å sikre gode og trygge lokalmiljøer, noe som burde våre et mål i seg selv for politikerne i kommunen. Vi mener at det finnes andre muligheter for effektivisering, som for eksempel at de administrative utgiftene må reduseres. For å lese mer om saken, trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg.

18.06.19

Skedsmo kommune har i flere år lagt forholdene til rette for en meget sterk befolkningsvekst i Lillestrøm og Strømmen, men unnlatt å ta konsekvensene av den sterke veksten i biltrafikken som kommer ved at mange bor så tett. Folkets Røst mener at boligbyggingen må begrenses, slik at Skedsmo utbygges i takt med en infrastruktur som er tilfredsstillende for eksisterende og nye innbyggere.

Vi mener bruken av bompenger har gått for langt. Bompengene som innbyggerne på Romerike betaler skal gå til lokale prosjekter ved utbygging av veinettet hos oss, og ikke til bygging av ny E-18 til Asker og T-bane til Fornebu.

Vi i Folkets Røst er kritiske til hvordan den politiske ledelsen i Skedsmo ser for seg framtidens trafikkavvikling, spesielt i Lillestrøm, men også på Strømmen, Skedsmokorset og Skjetten. Det foreligger dessverre ikke noen troverdige planer for å løse trafikkproblemene i kommunen. For å lese mer om saken, trykk for her å lese partileder Tore Berg sitt nyeste innlegg.

09.05.19

Folkets Røst mener at Skedsmos kommunes satsning på å få flere eldre og andre pleietrengende til å bo hjemme lengre er et bra tiltak, men nå har det såkalte dreiningsprosjektet gått for langt. Kommunen har tidligere opplyst at det er for få omsorgsplasser, og nå er vi blitt informert om at det også mangler sykehjemsplasser. Dette innebærer at et økende antall personer med store behov ikke får den hjelpen de trenger, med drastiske konsekvenser for dem selv og deres pårørende. Folkets Røst har gjentatte ganger etterlyst en plan for hvordan kommunen skal dekke det økende behovet for sykehjems- og omsorgsplasser i fremtiden, men flertallet i kommunen mener at denne vurderingen må vente til etter kommunesammenslåingen. Dette mener vi blir for sent, med tanke på sakens viktighet, og med tanke på tiden det tar fra å vurdere situasjonen til å få på plass den økte kapasiteten. For å lese Tore Bergs nyeste leserinnlegg om saken, klikk her.

30.04.19

I sitt leserinnlegg 02.04. argumenterer Johnny Brevik, adm. direktør i Bori BBL for at kommunen må bygge høyere blokker enn det som er foreslått i den nye kommuneplanen som skal vedtas i juni. Folkets Røst mener at det bygges for høyt og for tett og at det tas for lite hensyn til eksisterende bebyggelse. I sitt avisinnlegg tar vår partileder Tore Berg til motmæle mot synspunktene til Brevik. For å lese innlegget, følg linken her.

03.02.19

Folkets Røst distribuerte en informasjonsavis til alle husstander i Sørum og Fet for å gjøre innbyggerne kjent med våre programposter og at partiet stiller til valg i Lillestrøm kommune. Se informasjonsavisene her og her.

23.01.19

Det er urovekkende at det politiske flertallet godkjente utbyggingsplanene for Skjettentoppen som omfatter blokker på 6 etasjer, da dette åpenbart ikke følger kommuneplanens bestemmelser. Skjettentoppen ligger i et område regulert for småhusbebyggelse, der maksimal byggehøyde er 9 meter. Planene skulle på bakgrunn av dette aldri blitt godkjent, og utbyggingen vil nå føre til stor sjenanse for naboene med tanke på sol, lys og innsikt.

Når klagen fra beboerne skal behandles i kommunestyret 6. februar håper vi at det blir flertall for å ta klagen til følge slik at denne saken ikke skaper presedens for utbygging av høyhus hvor som helst i kommunen. For å vite mer om saken, trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt ferskeste leserinnlegg.

07.12.18

Folkets Røst foreslår i sitt budsjett til kommunestyret å avvikle eiendomsskatten i 2019 for både boliger og næringseiendommer. I tillegg vil vi styrke budsjettene til tjenesteapparatet med prioritering av eldreomsorgen. Vårt budsjettforslag har et overskudd på 41,5 mill. Vi mener at eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer innbyggerne uavhengig av skatteevne.

Skedsmo har i mange år hatt store overskudd, som har ført til en betydelig økning av kommunens fondsmidler. Overskuddet for 2017 ble på hele 182 mill, og vi mener det er reserver i budsjettforslaget for 2019 på i alt 140 mill. Basert på dette mener vi at det ved en effektiv drift av kommunen er fullt mulig å avskaffe eiendomsskatten i Skedsmo som utgjør 79 mill. og samtidig øke utgiftene i budsjettene, spesielt til eldreomsorgen, men også til barneomsorgen. Les hele leserinnlegget til Tore Berg her.

28.10.18

Vi i Folkets Røst er kritiske til hvordan den politiske ledelsen i Skedsmo ser for seg framtidens trafikkavvikling, spesielt i Lillestrøm, men også på Strømmen. Det foreligger dessverre ikke noen troverdige planer for å løse trafikkproblemene i kommunen.

Ordføreren mener at løsningen ligger i at andelen gående, syklende og kollektivreisende skal øke. Vi mener derimot at det fortsatt er et stort behov for bilen og at det må bygges bedre veikapasitet utenom Lillestrøm.

Folkets Røst mener at boligbyggingen må begrenses slik at Skedsmo utbygges i takt med en infrastruktur som er tilfredsstillende for eksisterende og nye innbyggere. For å lese mer om saken, trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt nyeste innlegg.

27.09.18

I 2015 ble det vedtatt at lokalisering av et nytt sykehjem skulle bli lagt frem for politisk behandling. I 2016 varslet rådmannen om at den ville komme i 2017. Til tross for at Folkets Røst har etterlyst saken er den fortsatt ikke lagt frem. Kommunebarometeret for 2017 viser at Skedsmos eldreomsorg ligger på 257. plass blant landets 426 kommuner. En faktor som bidrar til denne utilfredsstillende plasseringen er mangel på plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Ventetiden for å få omsorgsbolig er i dag på hele 275 døgn.

Dagens situasjon tilsier at dette er en hastesak. Det er også grunn til å anta at behovet for nye plasser kommer til å øke i fremtiden. Skedsmos kommunes regnskap for 2017 viste er netto overskudd på 117 mill. Dette tilser at kommunen har midler til å forbedre eldreomsorgen, men det må prioriteres nå, da veien fra planlegging til å dekke dagens og morgendagens behov er lang. Trykk her for å lese Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg om denne viktige saken.

29.08.18

Det politiske flertallet i Skedsmo har bestemt at 80% av nybygg i kommunen skal bygges i området Lillestrøm, Strømmen og Kjeller. Folkets Røst mener at denne avgjørelsen baserer seg på føringer fra sentralt hold, istedenfor å vektlegge hva som er best for bo- og livskvaliteten til nåværende og fremtidige innbyggere. Høye og tett anlagte blokker fører til trafikkutfordringer, manglende grøntområder og utilfredsstillende lysforhold både for tilgrensende boliger og til dels for leilighetene i nybyggene. Vi mener at det må satses mer variert, med tanke på hva som bygges og hvor det bygges. Kommunen må legge forholdene til rette for bygging av eneboliger, rekkehus og lavblokker på Skedsmokorset, Skjetten og Leirsund. Partileder Tore Berg har nylig skrevet et leserinnlegg om saken trykk her for å lese mer.

30.06.18

Lillestrøm golfklubb har i dag en 6-hullsbane, og ønsker nå å gjennomføre en omregulering for å kunne utvide til en 9 hull for derved å kunne gi eksisterende og kommende medlemmer et bedre tilbud. Kommunens gebyr for omreguleringen vil bli et 6-sifret beløp. Skedsmo kommune vil at Lillestrøm skal fremstå som en meget attraktiv by å bosette seg i, med gode tilbud innen både kultur og idrett. Kommunen har mange gode tilbud for barn og unge, men færre tilbud for våre pensjonister. Folkets Røst mener derfor at kommunen burde støtte golfklubben økonomisk, da golf er en ypperlig sport for eldre, med tanke på mosjon, samt de sosiale aspektene som følger med. I tillegg ligger prisen for et årsmedlemskap på 1400 kr, og man kan da spille så mye golf man vil. Golf er dermed ikke en "rikmannssport", men en idrett for alle. For å lese Tore Bergs leserinnlegg om saken, trykk her.

25.03.18

I 2015 ble det vedtatt at lokalisering av et nytt sykehjem skulle bli lagt frem for politisk behandling. Dessverre har det enda ikke kommet noe sak om dette. I følge kommunestatistikken for 2016 er kommunens eldreomsorgstilbud rangert til en 184. plass. Nylig kartlegging viser at det står 53 personer på venteliste for omsorgsbolig, hvor gjennomsnittlig ventetid er hele 275 døgn. Det er grunn til å anta at dagens behov, og tilhørende utfordringer, vil øke over tid. Det er nødvendig at Skedsmo fører en proaktiv eldreomsorgspolitikk. Vi i Folkets Røst mener at planlegging av et nytt helsehus må starte allerede nå, da veien fra planlegging til ferdigstillelse er lang. Følg lenken her for å lese Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg om denne viktige saken.

11.03.18

I fredagens RB skriver Bjørn Ødegaard om byggeskandalen på Stortinget, hvor det har funnet sted tre betydelige kostnadsoverskridelser siden den opprinnelige rammen på 800 millioner kroner ble vedtatt. Prosjektet har nå en prislapp på hele 2,3 milliarder kroner. Det er nok mange innvendinger som kan bli gjort i henhold til byggeprosessen. Ødegaard påpeker i sitt leserinnlegg at stortingsrepresentantenes hovedfeil var å fatte vedtak om og være sin egen byggherre. For å lese hele innlegget klikk her.

16.02.18

Bjørn Ødegaard skriver i sitt nyeste leserinnlegg at Skedsmos kultursatsning bør bekymre minst like mye som kostnadene rundt overtakelsen av Blaker skanse. Den viktigste oppgaven til politikerne er å prioritere bruken av midler. I Skedsmos budsjettdokument for 2018 finner man en målsetting om at "Skedsmo skal være Østlandets beste bosted for alle som er opptatt av kultur". Folkets Røst er positive til kultur, men ikke om dette skal gå på bekostning av eldreomsorg, skoler og god infrastruktur. Ta for eksempel eldreomsorgen. I følge kommunestatistikk for 2016 kommer Skedsmo på plass nr. 184 av landets kommuner. Dette er en tilbakegang fra plass nr. 143 i 2015. Det er fullt mulig å sikte mot å bli en av landets 50 beste kommuner når det gjelder ivaretakelse av våre eldre, men det krever en bedre prioritering av midlene tilgjengelig for kommunen. For å lese hele innlegget trykk her.

13.02.18

I Romerikes Blad, publisert 8.januar, ble vår partileder Tore Berg Intervjuet i sammenheng med vinterbrøyting og problemene dette medfører. Her påpeker Berg at man må se på alternativer utover den organisasjonen man har i dag. Et forslag kan være å vurdere og henvende seg til pensjonister som tidligere har jobbet i driftsavdelingen, dersom de er villige til å være i beredskap. For å lese hele intervjuet, trykk her.

11.02.18

Administrasjonen har nylig godkjent bygging av en tomannsbolig med 2 etasjer, i funkisstil med flatt tak og takterrasse, noe som avviker fra eksisterende bebyggelse i villaområdet på Strømmen. En garasje i Hurdalsgata 61 ble derimot vedtatt revet da garasjen vendte feil vei i forhold til eksisterende garasjer i området. På bakgrunn av dette kan man se at bestemmelsen som skal sikre opprettholdelse av eksisterende bebyggelsesstruktur overstyres av administrasjonens skjønn, og skaper usikkerhet i befolkningens rettssikkerhet.

Vedtaket har blitt innklaget på grunnlag av flere forhold, da takterrassen vil gi mye innsyn til naboens hager. En godkjennelse av takterrasse over en to etasjer villa bryter med eksisterende boligstruktur i området, og vil på den samme tid åpne opp for tilsvarende bygg i alle villaområder. På bakgrunn av dette vil Folkets Røst ved neste behandling av kommuneplanen fremme forslag om forbud mot takterrasser i eksisterende villaområder. For å lese mer om saken, klikk her.

26.01.18

Ifølge kommunestatistikk for 2016 kommer Skedsmo på plass nr. 184 av landets kommuner når det gjelder eldreomsorgen. Dette er en tilbakegang fra plass nr. 143 i 2015.

Vi mener det er fullt mulig å sikte mot å bli en av landets 50 beste kommuner når det gjelder ivaretakelse av våre eldre. Dette krever derimot tiltak som sikrer rekruttering av flere ansatte med fagutdanning, samt flere tilgjengelige sykehjemsplasser og omsorgsboliger. For å oppnå dette er det helt nødvendig med en økt prioritering av eldreomsorg, og dermed mer penger avsatt til dette området. Skedsmo har de siste 10 årene hatt et overskudd pr. år på ca. 100 mill. Det har på bakgrunn av dette vært, og finnes fortsatt, tilgjengelige midler til å forbedre eldreomsorgen. Den 17. januar publiserte Romerikes Blad et leserinnlegg skrevet av partileder Tore Berg som omhandler temaet. For å lese mer, klikk her.

01.01.18

Røst fremmet et budsjettforslag i kommunestyret i Skedsmo der vi halverte eiendomsskatten og bevilget mer penger til eldreomsorg enn de andre partiene. Budsjettforslaget som var basert på realistiske tall for både inntekter og utgifter, hadde et overskudd på 50 mill. Les mer om saken ved å trykke her.

03.12.17

Den 29 november publiserte RB et intervju med vår partileder Tore Berg med overskrift "Sjokkerende befolkningsvekst". Berg er meget kritisk til at antall innbyggere i Skedsmo nå ser ut til å øke med hele 4% pr. år de neste fire årene basert på prognosen for nye boliger. Han mener dette vil gå ut over kvaliteten for de kommunale tjenestene. Artikkelen henviser til rådmannen som mener at befolkningsveksten i Skedsmo fremover kommer til å bli høyere enn tidligere antatt. Tore Berg har i tillegg skrevet et eget leserinnlegg om saken som stod i RB den 30.11. For å lese mer om saken trykk her.

02.11.17

Det er nylig blitt foretatt en utredning om valg av kollektivtransport på Nedre Romerike. Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Sweco og busselskapet Ruter på oppdrag dra Akershus fylkeskommune og konkluderer med at det ikke bør anlegges noen baneløsning på Romerike frem til 2030. Folkets Røst har alltid sett på superbusser som et bedre alternativ enn bane. Superbusser har lave investeringer og driftskostnader, vil dekke et større områder og ha kortere reisetid samt flere avganger i forhold til t-bane. Mer om kollektivtransport og kommunens trafikale utfordringer kan du lese om ved å trykke her.

30.10.17

Skatteinntektene pr. innbygger i Skedsmo kommune har falt dramatisk i løpet av de senere årene. I denne sammenheng har det blitt utarbeidet en konsulentrapport om utviklingen. Rapporten viser at en viktig årsak til fallet er at innbyggere med høyere utdanning er lavere enn i sammenlignbare kommuner. Gjennom rapporten blir kommunen rådet til å bygge mer variert, det vil si flere eneboliger, rekkehus og lavblokker, for dermed å tiltrekke seg innflyttere med høy utdanning. Det ser dermed ikke ut til at det politiske flertallet med ordføreren i spissen følger dette rådet, da det fortsatt planlegges bygging av høye betongblokker i Skedsmos kollektivknutepunkter som Strømmen og Lillestrøm. Les mer om boligbygging og sammenhengen til næringsutvikling ved å trykke her.

19.10.17

Folkeavstemninger i Skedsmo, Sørum og Fet viser at innbyggerne ikke ønsker den vedtatte tvangssammenslåingen. Dessverre ser vi at det politiske flertallet i de tre kommunene ikke er i takt med befolkningen. Nå vil det være opp til KrF å støtte forslaget om å kunne reversere vedtaket. Les mer om saken og de negative konsekvensene av en sammenslåing ved å klikke her.

09.07.17

Den viktigste oppgaven til politikerne er å prioritere bruken av midler. I forkant av siste kommunevalg lovte både Høyre og Ap å arbeide for at Skedsmo skulle få landets beste skoler. Per dags dato foreligger det kulturprosjekter som kan anslås å kose kommunen rundt 500 millioner kroner, og dette mens skolene Sten-Tærud og Åsenhagen fortsetter å forfalle. Folkets Røst er ikke uenig i at det skal brukes midler på kultur, men uenig i at dette skal gå på bekostning av kommunens skoler og eldreomsorg. For å lese mer om saken, trykk her.

04.07.17

Vinner Ap og Sp stortingsvalget vil tvangssammenslåtte kommuner kunne få reversert vedtaket hvis de ønsker det. Skedsmo kommunestyre sa enstemmig nei til den frivillige sammenslåingen med Fet for et år siden, basert på klar tale fra våre innbyggere gjennom folkeavstemningen. I RBs folkemøte på Strømmen nylig, sa gruppelederne for både Høyre og Ap at de ikke vil be om reversering om dette blir en mulighet. Ved å ikke søke om reversering, betyr det at kommunen frivillig lar seg sammenslå, imot folkets vilje. I Sørum vil det bli gjort en folkeavstemning om reversering samtidig med stortingsvalget. Dette mener vi er nødvendig også i Skedsmo og Folkets Røst vil fremme et forslag om dette på første møte etter sommerferien. For å lese mer om saken, trykk her og les innlegget til gruppeleder Tore Berg.

30.05.17

I utgangspunktet er Skedsmo kommune med sine 53.000 innbyggere mer enn stor nok til å stå alene. Folkets Røst synes administrasjonen og politikerne i Skedsmo bør håndtere de utfordringene som kommunen allerede har på en bedre måte, før kommunen påtar seg masse nye, kostbare oppgaver. Før ferien blir Skedsmo Fet og Sørum, som til sammen har 82.500 innbyggere, vedtatt tvangssammenslått av et knapt stortingsflertall. Hvis det blir en rødgrønn regjering etter valget 11.september, vil fusjonene bli reversert, dersom tvangsrammede kommuner ber om det. For å lese mer om saken, trykk her.

15.05.17

Folkets Røst er ikke imot at Lillestrøm sentrum videreutvikles, men vi mener at den byutviklingen som er i gang er på ville veier. Byens identitet med småhusbebyggelse må vike for utbyggningsprosjekter med høyer opp til 19 etasjer, og det uten hensyn til først å tilrettelegge for nødvendig infrastruktur. Klikk her for å lese mer.

13.05.17

Det politiske flertallet i Skedsmo vil at den nye storkommunen skal hete Lillestrøm. Dette har vært forventet, og trolig en av grunnene til at et klart flertall i både Skedsmo og Fet sa nei til kommunesammenslåing ved folkeavstemningen. På bakgrunn av dette mener vi i Folkets Røst at vi må ta hensyn til lokaldemokratiet og involvere folket i en opinionsundersøkelse før navneforslaget blir bestemt. I formannskapet foreslo Folkets Røst at navnespørsmålet skulle utsettes, men forslaget fikk bare støtte fra SV. I kommunestyret foreslo AP utsettelse og da ble det enstemmig vedtatt! Les hele innlegget til partileder Tore Berg om saken ved å trykke her

07.05.17

Skedsmo kommune bør arbeide for en løsning som fører til at Skjetten skytebane blir stengt så snart som mulig, forutsatt at dette innebærer en god løsning for skytterlaget. Flertallet vedtok i kommunestyret 5. april at man utelukkende skal basere seg på ny skytebane på Lahaug. Dog har vi en fremtidig kommunesammenslåing foran oss, og vi i Folkets Røst mener at dagens politikk burde gjenspeile dette. Avgjørelsen om område for den nye skytebanen burde fattes basert på samarbeid innad i den nye storkommunen. Den nye kommunen kommer til å ha flere skytterlag, og en så stor investering burde komme også disse til gode. Vi mener kommunen burde igangsette vurdering av alternative anlegg. Les hele innlegget til partileder Tore Berg ved å klikke her.

04.04.17

I et nylig publisert leserinnlegg påpeker Bjørn Ødegaard at utbyggingen som skjer i Lillestrøm, og snart på Strømmen øst, reduserer innbyggernes livskvalitet. Grønne lunger og åpne rom nedbygges. Solforhold og trafikale utfordringer er uteglemt. Dette er konsekvenser av beslutninger som ikke er forankret i befolkningen. Innbyggerne inviteres til "dialogmøter" hvor kommunen og utbyggerne viser planer for ny bebyggelse. På dette tidspunktet er derimot nærmest alt bestemt, og bare småting kan endres. Folkets Røst har helt siden 2011 hevdet at kommunen bør gjøre planene tilgjengelig for befolkningen, og dette i forkant av beslutningsprosessene. For å lese hele innlegget, trykk her.

11.04.17

"Tvangssammenslåing vil gi økonomisk tap og svekket lokaldemokrati for Skedsmo". Dette skriver partileder Tore Berg i et leserinnlegg publisert i Romerikes Blad. Utsagnet underbygges av flere konkrete eksempler. Trykk for her å lese mer.

18.03.17

Skedsmo kommune vil bli tvangssammenslått med Fet og Sørum, til tross for at dette ikke skulle skje iht. de kriterier som var satt. Vi mener at flertallet i kommunene, med ordførerne i spissen, i sterk grad har bidratt til sammenslåingen som er meget uheldig for Skedsmo, og vil føre til dårligere lokaldemokrati for de tre kommunene. Trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt innlegg om saken.